Klubu AQUARIUS FITNESS & WELLNESS

§ 1

zastosowanie regulaminu

 

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Fitness Klubu AQUARIUS, zwanego dalej „Klubem”.

2. Klub świadczy osobom korzystającym z usług Klub (zwanym dalej także „Korzystającymi”) usługi polegające na udostępniania do korzystania sprzętu znajdującego się w Klubie (dalej zwanego „Siłownią”) oraz części relaksacyjnej wraz z sauną (dalej zwaną „kompleksem SPA”), oraz polegające na prowadzeniu zorganizowanych zajęć grupowych, zajęć na siłowni, ćwiczeń i masaży relaksacyjno-kompensacyjnych.

3. Klub czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00. W soboty klub czynny jest w godzinach od 8.00 do 18.00, niedziele od 9.00 do 15.00. Klub zastrzega, że może być nieczynny w okresie świątecznym lub w dni powszednie wskutek szczególnych okoliczności.

4. Klub jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania oraz wskazań obsługi Klubu. Do Klubu mogą zostać nie wpuszczone osoby, które wcześniej korzystały z usługi Klubu rażąco lub natrętnie łamiąc postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 2

korzystanie z usług Klubu

 

1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, ewentualna inna możliwość korzystania z usług przez osoby niepełnoletnie, mogące przebywać na terenie kompleksu pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych. 

2. Z usług Klubu mogą korzystać osoby u których brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze sprzętu Klubu i uczestniczenia w organizowanych zajęciach.

3. Z usług Klubu mogą korzystać osoby, które posiadają dokument umożliwiający wstęp do klubu, tj. bilet jednorazowego wstępu lub karnet. Cena biletu i karnetu nie obejmuje ubezpieczenia. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do okazywania biletów, karnetów lub kart wstępu przy wejściu obsłudze Klubu (recepcja). Klub nie zwraca żadnych kosztów wynikających z faktu zamknięcia go w soboty bądź w dni powszednie wskutek nadzwyczajnych okoliczności. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet, a niewykorzystany karnet nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania wartości karnetu. 

 

§ 3

obowiązki ogólne

1. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są zapoznać się z regulaminem oraz z instrukcjami dotyczącymi użytkowania poszczególnych urządzeń w tym zasad korzystania z kompleksu SPA. 

2. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są podpisać z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług Klubu oświadczenie dotyczące stanu zdrowia oraz poinformowania obsługi Klubu w przypadku, gdyby jego treść okazała się nieaktualna.

3. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do wykonywania poleceń wydawanych przez obsługę Klubu oraz do niezwłocznego zawiadomienia obsługi Klubu o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach. W szczególności Korzystający  zobowiązani są do poinformowania obsługi Klubu o wszelkich dostrzeżonych przypadkach wandalizmu, zaśmiecania Klubu, czy też nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu, a w szczególności o korzystaniu z usług Klubu w sposób zagrażający zdrowiu, bądź korzystaniu przez osoby nieuprawnione.

4. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do dbałości o swój stan zdrowia, w tym do uprzedniej analizy stanu swojego zdrowia w przedmiocie możliwości korzystania z Siłowni oraz kompleksu SPA. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do przestrzegania reguł bezpieczeństwa wynikających ze specyfiki korzystania z konkretnych urządzeń Siłowni oraz z kompleksu SPA.

5. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia dostosowanego do korzystania z Siłowni lub kompleksu SPA.

6. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do dołożenia wszelkiej staranności, aby ich działania nie były uciążliwe dla osób trzecich, w szczególności aby nie utrudniały lub nie uprzykrzały możliwości korzystania z usług Klubu innym osobom z niego korzystającym.

 

§ 4

zakazy ogólne

 

1. Zabronione jest korzystanie z Siłowni i kompleksu SPA po spożyciu alkoholu bądź jakichkolwiek środków odurzających. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, a także przyjmowania jakichkolwiek środków zabronionych przez prawo. Zabronione jest także posiadanie na terenie Klubu oraz przyjmowanie środków dopingujących i stymulujących – sterydów i innych niedozwolonych środków pobudzających.

2. Zakazuje się korzystania z Siłowni lub z kompleksu SPA osobom, które mają przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania danych ćwiczeń fizycznych, bądź korzystania z danych  elementów kompleksu.

3. Zabronione jest wnoszenie na teren Siłowni i kompleksu SPA alkoholu, środków odurzających, przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni i atrap broni, a także przedmiotów mogących budzić odrazę lub zgorszenie. Zabronione jest wprowadzanie na teren kompleksu SPA zwierząt.

4. Zabronione jest wnoszenie na teren Siłowni lub kompleksu SPA wszelkich produktów spożywczych (poza napojami w plastikowych butelkach). Istnieje bezwzględny zakaz żucia gumy. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki wiążące się ze spożywaniem w trakcie ćwiczeń produktów spożywczych, bądź z żuciem gumy.

 

§ 5

obsługa Klubu

 

1. Korzystanie  z Siłowni oraz kompleksu SPA odbywa się w obecności obsługi Klubu. Do obsługi Klubu należy zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia, a także wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń, wskazówek i uwag obsługi Klubu.

2. Obsługa Klubu może podejmować działania porządkowe, w szczególności ma prawo nie dopuścić do korzystania z kompleksu SPA osób po spożyciu alkoholu, osób o agresywnych zachowaniach, naruszających godność osobistą innych, osób naruszających porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji użytkowania, niestosujących się do zaleceń, wskazówek i uwag obsługi Klubu. Obsługa Klubu ma także prawo nie zezwolić osobom na korzystanie z siłowni i  kompleksu SPA w przypadku jego przepełnienia, w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wskazujących na choroby, które zgodnie z regulaminem uniemożliwiają korzystanie z danych urządzeń bądź kompleksu SPA, bądź w przypadku zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności.

3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni i kompleksu SPA ze szczególną ostrożnością (wskazane jest skonsultowanie się ze swoim lekarzem), uprzednio informując o tym obsługę Klubu.

4. Obsłudze Klubu należy zgłaszać niezwłocznie powstanie wszelkich skaleczeń, urazów oraz objawy pogorszenia samopoczucia.

 

§ 6

zalecenia zdrowotne

 

1. Z Siłowni i kompleksu SPA korzystać mogą osoby w pełni zdrowe. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia Korzystający powinien posiadać wykonane we własnym zakresie i na własnym koszt aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawnianie ćwiczeń fizycznych na siłowni oraz korzystania z kompleksu SPA. Korzystający z Siłowni lub kompleksu SPA oświadczają, że znają swój stan zdrowia i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystania z kompleksu SPA.

2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, innych problemów zdrowotnych należy niezwłocznie poinformować obsługę Klubu. Kobiety w ciąży i menstruacji powinny  przystępować do korzystania z usług Klubu tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody lekarza co do konkretnych zajęć, a rozpoczynając zajęcia powinny powiadomić o swoim stanie i samopoczuciu obsługę Klubu.

3. Zabrania się korzystania z Siłowni i kompleksu SPA osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.

4. Z Siłowni i kompleksu SPA, a w szczególności z sauny nie mogą korzystać osoby, u których stwierdzono zaburzenia układu krążenia. Korzystającym z saun zaleca się przeprowadzanie kąpieli w sposób wskazany przez obsługę obiektu. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek zaburzeń w czasie pobytu w saunie (poczucie osłabienia, zawroty, omdlenie itp.) należy pobyt w saunie natychmiast przerwać i zgłosić się do obsługi obiektu.

5. Korzystanie z Siłowni oraz kompleksu SPA odbywa się na ryzyko osób Korzystających. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z usług Klubu przez osoby, u których istnieją przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z Siłowni bądź kompleksu SPA. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy mające miejsce na jego terenie powstałe nie z jego winy, w szczególności zaś za urazy i wypadki pozostające w bezpośrednim bądź pośrednim związku z niestosowaniem się do postanowień regulaminu, bądź wskazówek obsługi Klubu, ani za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią Korzystający. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Korzystający z usług Klubu mogą dokonać na własny koszt i we własnym zakresie.

 

§ 7

korzystanie z urządzeń

 

1. Przed skorzystaniem z poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie Siłowni i kompleksu SPA należy zapoznać się z instrukcjami ich obsługi, a w razie wątpliwości zgłosić się po pomoc do obsługi obiektu.

2. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do dbałości o jego mienie, do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją i wskazaniami obsługi Klubu, a po zakończeniu ćwiczeń – do odłożenia urządzeń na swoje miejsce.

3. Do sterowania sprzętem RTV, klimatyzacją itp. upoważniona jest jedynie obsługa Klubu.

4. Zabronione jest korzystanie z Siłowni przez osoby w mokrym bądź wilgotnym odzieniu, w szczególności bezpośrednio po wyjściu z sauny, bądź spod prysznica.

5. Korzystający z sauny powinien posiadać dwa ręczniki. Zabronione jest korzystanie z sauny w odzieniu, w szczególności w strojach kąpielowych, lub innych ubraniach zawierających tworzywa sztuczne. Plastikowe klapki i wszelkie ubrania i przedmioty zawierające tworzywa sztuczne należy zostawiać przed wejściem do sauny.

6. Zaleca się korzystanie z Siłowni i kompleksu SPA bez zegarków, łańcuszków, okularów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia. Pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa wiążące się z używaniem ww. przedmiotów na terenie Siłowni i kompleksu SPA ponosi osoba korzystająca z usług Klubu.

7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia wszelkich szklanych przedmiotów, w tym szklanych butelek.

 

§ 8

szatnia

 

1. Korzystanie z Siłowni oraz kompleksu SPA jest możliwe  – w przypadku Siłowni – w odpowiednim ubiorze i obuwiu, w przypadku części kompleksu SPA – w odzieniu odpowiednim dla zadań danej części (w przypadku sauny – nago, z wykorzystaniem ręczników).

2. Ubiór wykorzystywany na  siłowni winien być ubiorem sportowym, umożliwiającym swobodne ruchy oraz poprawne wykonywanie ćwiczeń. Obuwie wykorzystywane na siłowni winno być obuwiem sportowym, zmiennym (nie wykorzystywanym do poruszania się na zewnątrz) przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń. Osoby w nieodpowiednim stroju i obuwiu nie będą mogły korzystać z usług Klubu.

3. Celem umożliwienia przebrania się w odpowiedni ubiór i obuwie, Klubu udostępnia szatnię wraz z indywidualnymi szafkami, zamykanymi na klucz. Przy wejściu do Klubu użytkownik otrzymuje kluczyk do jednej szafki i jest obowiązany zwrócić go przy wyjściu z Klubu. Za zgubiony kluczyk lub zagubioną kartę klienta  pobierana jest opłata umowa w wysokości 50 zł. Zabronione jest pozostawianie rzeczy w szafkach po zakończeniu korzystania z Klubu, w szczególności po opuszczeniu Klubu.

4. W szafkach nie należy przechowywać przedmiotów wartościowych, ani dokumentów. Wszystkie wartościowe rzeczy i dokumenty korzystający z usług Klubu zobowiązany jest zabrać ze sobą i sprawować nad nimi pieczę. Zaleca się nie wnoszenie na teren Klubu jakichkolwiek wartościowych rzeczy i dokumentów. Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szafkach, a także za mienie pozostawione na terenie Klubu bez opieki i nadzoru.

 

§ 9

postanowienia końcowe

 

1. Wstęp na teren Klubu oznacza akceptację regulaminu. Każda osoba korzystająca z usług Klubu zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych zarządzeń obowiązujących na terenie Klubu, a także ogólno obowiązujących przepisów, w tym przepisów przeciwpożarowych, a uczestnictwo we wszelkich zajęciach organizowanych przez Klub stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Za dewastację rzeczy znajdujących się w Klubie i wszelkie świadome działanie na jego szkodę wyciągane będą konsekwencje prawne.

3. Aby uzyskać fakturę VAT, zgłosić należy się do obsługi Klubu (recepcja). Faktura wydawana jest w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i odbierana jest u obsługi Klubu (recepcja).